All posts by webadmin

Bible de Belgique

Nous vous présentons ici la version française de la Bible pour tous les Belges. Découvrez la richesse de la Parole de Dieu sur votre portable!

Approchez vous de Dieu à travers du livre sacré, encouragez les personnes de tous âges à rencontrer Dieu chaque jour, au moyen de la Bible et de la prière.

Nous développons et mettons à votre disposition gratuitement une application de la Bible qui contient une édition catholique de la Bible, la Bible Fillion.

Téléchargez-la  sur votre portable ou tablette Android et commencez à profiter de la Sainte Parole de Dieu.

La liberté de culte est garantie par la Constitution mais environ 75% de la population en Belgique appartiens à la religion catholique. La Belgique est un pays de tradition et de culture catholiques.

Faites connaître la Bonne Nouvelle: vous avez la Bible à portée de la main!

Ce livre sacré contient 73 livres. Parmi ces 73 livres, 46 constituent l’Ancien Testament, et 27 le Nouveau Testament.

La Bible catholique inclut les 7 livres deutérocanoniques: Tobie, Judith, 1 Macchabées, 2 Macchabées, Sagesse, Ecclésiastique (ou Siracide) et Baruch.

Voici la liste complète des livres de la Bible: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rois, 2 Rois, 1 Chroniques, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie,  Judith, Esther, 1 Macchabées, 2 Macchabées, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse, Ecclésiastique, Amos, Jérémie, Lamentations, Baruch,  Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse.

Bibilia ya Uganda

Karibu kwenye bibilia la Uganda! Toa kwenye tovuti programu hii kupata bibilia yetu ya Kiswahili.

Bibilia la Uganda linapee wakristo wote ambao wana uwezo wa kupata jina Takatifu la Mungu kwenye simu yako. Mara umeiweka kwenye kifaa chako, unaweza tumia bila kuwa umeunganishwa na mtandao.

Soma mistari yake na ukuwe tayari kufungua moyo wako kupokea Kristu. Soma bibilia hii ambayo imeandikwa na ustadi la Kiswahili na familia yako ma marafiki wako kusherehekea kuzaliwa kwa Kristu.

Toa kwenye tovuti programu hii maalum ambayo imeundwa kwa ajili ya waganda.!

Ukristo ni moja wapo ya dhehebu kubwa sana Uganda. Asilimia 84 ya idadi ya watu ni wakristo.

Kanisa la Roma la kikatoliki ndio inawafuasi wengi Zaidi.(asilimia 42 la idadi yote ya watu) ikiwa imefuatwa na kanisa la  Anglican na Pentecostal.

Ukristo umelinganishwa na Maisha ya yesu kristo, mwana wa  mungu na mwokozi ambaye alikuwa ametabiriwa kwenye agano mzee la bibilia.

Bibilia ni mkusanyiko wa vitabu za uhamasisho wa kiroho ambayo iliandikwa na waandishi tofauti na inajulikana kama neno ambalo lilihamasihwa na Mungu.

Huwa tunasoma bibilia si ju ya sis wenyewe, lakini ju ya ajili ya familia na marafiki. Tunajuwa yakuwa mungu anabadalisha watu na Maisha.

Bibilia Takatifu la waganda liko na vitabu 66 na imegawanyishwa kwa sura na sura hadi mistari.

Agano mzee iko na vitabu 39:  (Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, 1 Samweli, 2 Samweli, 1 Wafalme, 2 Wafalme, 1 Mambo ya Nyakati, 2 Mambo ya Nyakati, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki)

Agano mpya iko na vitabu 27:  (Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, 1 Wakorintho, 2 Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, 1 Wathesalonike, 1 Wathesalonike, 1 Timotheo, 2 Timotheo, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, 1 Petro, 2 Petro, 1 Yohana, 2 Yohana, 3 Yohana, Yuda, Ufunuo Wa Yohana)

https://play.google.com/store/apps/details?id=bibilia.ya.uganda

Bibilia ya Tanzania

Furahia aina hii ya ajabu ya Bibilia takatifu kwenye simu yako ya rununu. Bibilia ya Tanzania ndio chaguo lako bora kama unataka kusoma na kujifunza maandiko matakatifu kwa kiswahili

Watanzania wako na mapenzi na kiroho cha kuchangamsha cha Bibilia. toa kwenye mtandao aina hii ya Bibilia ya Kiswahili ili usome na utumie jumapili wakati wa kusifu mungu na ni bure.

Watanzania wengi ni wadini. Dini Tanzania ni njia ya Maisha, ni msingi wa utamaduni na maadili.

Idadi kubwa ya wakristo wako upande wa kaskazini mashariki wa Tanzania, karibu na moshi, mahala ambapo shughuli mingi za wamissionari zilifanyika katika karne ya kumi na tisa.

Bibilia takatifu ni mwangaza na busara, chukua muda wako na usome Bibilia kila siku, utaipenda.

Bibilia takatifu iko na agano mzee na agano mpya.

Agano mzee iko na vitabu 39:  (Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, 1 Samweli, 2 Samweli, 1 Wafalme, 2 Wafalme, 1 Mambo ya Nyakati, 2 Mambo ya Nyakati, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki)

Agano mpya iko na vitabu 27:  (Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, 1 Wakorintho, 2 Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, 1 Wathesalonike, 1 Wathesalonike, 1 Timotheo, 2 Timotheo, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, 1 Petro, 2 Petro, 1 Yohana, 2 Yohana, 3 Yohana, Yuda, Ufunuo Wa Yohana)

Jipende na upende majirani wako, saidia wengine kila wakati na ugawe Neno Takatifu.

Soma Bibilia na uombe, ni nguvu zile kubwa Zaidi duniani.

https://play.google.com/store/apps/details?id=bibilia.ya.tanzania

Alkitab Indonesia

Aplikasi gratis ini menyediakan bagi masyarakat Indonesia Alkitab untuk diunduh dalam ponsel atau tablet Android Anda. Unduh secara gratis dan baca dan pelajari buku-buku dan ayat-ayat setiap harinya di rumah, gereja atau di mana pun yang Anda inginkan. Sekarang Anda dapat memiliki Firman Allah yang suci dalam perangkat Anda!

Nikmati aplikasi Alkitab yang terbaik bagi masyarakat Indonesia!

Agama memainkan peran penting dalam kehidupan di Indonesia di mana banyak agama yang berbeda dipraktekkan.
Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan beribadah bagi semua orang, masing-masing orang menurut agamanya sendiri.

Kristen adalah agama terbesar kedua di Indonesia. Protestan dan Katolik Roma adalah dua dari enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Portugis memperkenalkan Katolik Roma ke Indonesia dan Belanda memperkenalkan Protestan pada abad keenam belas dengan pengaruh Calvinis dan Lutheran. Sekarang ada sekitar 23 juta orang Indonesia yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Protestan atau Katolik.

Protestan secara signifikan dianut di beberapa bagian negara, seperti Pulau Sulawesi, khususnya di Tana Toraja, Sumatra Utara, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

Alkitab adalah cara Allah berbicara kepada kita. Ketika Anda membaca sebuah ayat dari Alkitab, Anda menemukan kebijaksanaan dan kebenaran untuk diterapkan dalam kehidupan Anda.

Unduh Alkitab lengkap, berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Perjanjian Lama memiliki 39 buku yang terdiri dari: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, Maleakhi.

Perjanjian Baru memiliki 27 buku: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul-Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu

https://play.google.com/store/apps/details?id=indonesia.alkitab